Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

امور رفاه

معرفی اداره رفاه دانشجویان

اداره رفاه و تعاون دانشجويي يكي از زير مجموعه هاي واحد اموردانشجويي از حوزه مدیریت دانشجويي فرهنگي دانشکده بوده كه در جهت تامين بخشی از نياز هاي اوليه دوران دانشجوييضمن تعامل مستمر با صندوق رفاه وزارت بهداشت و با هماهنگی امور دانشجویی دانشکده نسبت به ثبت نام، بررسی و ارسال درخواستهای تایید شده به صندوق رفاه وزارت در چارچوب مقررات و آئين نامه هاي مربوطه وهمچنین با استفاده از امکانات بروز جدید در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده و برطرف نمودن دغدغه های مالی دانشجویان قدم بر مي دارد.