Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

امور نقلیه

معرفی واحد نقلیه

واحد نقلیه دانشجویی یکی از حوزه های مدیریت دانشجویی بوده که وظیفه انجام امور مربوط به ایاب ذب دانشجویان از خوابگاه به دانشکده و بالاعکس ، و در صورت نیاز امور مربوط به مراسمات فوق برنامه را بر عهده دارد


شرح وظایف :

حرکت سرویسها از خوابگاهها به دانشگاه وبالعکس

سرویس دهی دانشجویان کاراموز به بیمارستان ها و محل های کارورزی دانشجویان

برنامه ریزی دقیق ساعات ایاب و ذهاب دانشجویان و اعلام به امور دانشجویی جهت اطلاع رسانی

سرویس دهی اردوهای فرهنگی وورزشی

بررسی وتغییر ساعات سرویس دهی درصورت لزوم با هماهنگی مسئولین مربوطه وشورای صنفی دانشجویان

ایاب وذهاب دانشجویان در مراسمات فرهنگی،مذهبی،ادعیه،مسابقات ورزشی وسایر مناسبات