Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

رسالت و چشم انداز

چشم انداز مدیریت فرهنگی– دانشجویی دانشكده :

مدیریت دانشجویی دانشكده علوم پزشکی بهبهان قصد دارد تا به عنوان یکی از مدیریت های فرهنگی دانشجویی شاخص و کارآمد از طریق ایجاد محیطی مناسب جهت ارتقاء سلامت جسم و روان، شکوفایی و بالندگی فرهنگی ، عقیدتی و سیاسی مطرح شود . دانشجویان ما بایستی دانشجویانی متعهد و ارزشمند در امور فرهنگی، نوآور، مبتکر و مشارکت کنندگان فعال در امور دانشجویی و فرهنگی باشند .

 

ارزشهای مدیریت فرهنگی دانشجویی دانشكده :

 

  • تمرکز زدایی از امور ، حذف فعالیت های موازی
  • مشارکت دانشجویان – تشکل های دانشجویی
  • ارتقاء شرایط اخلاقی ، دینی و سیاسی دانشجویان

 

ماموریت مدیریت دانشجویی –فرهنگی دانشكده :

 

مدیریت دانشجویی ، فرهنگی دانشكده علوم پزشکی بهبهان ماموریت دارد تا با بهره گیری از خدمات صاحبنظران و کارشناسان مجرب و توانمندی کارکنان ، مشارکت دانشجویان و تشکل های دانشجویی را در ارائه خدمات فرهنگی و دانشجویی هموارکرده و از همین طریق به شکوفایی استعدادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و ورزشی دانشجویان بپردازد . تربیت دانشجویانی با انگیزه تحصیل و خدمت و فراهم کردن محیطی ایمن از نظر جسمی و روانی با بهره گیری از دفاتر خدمات مشاوره و راهنمایی رسالت ماست.