Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

معرفی کارشناس مسئول دانشجویی

کارشناس مسئول امور دانشجويي يكي از زير مجموعه حوزه مدیریت دانشجويي و فرهنگي دانشکده علوم پزشكی بهبهان مي باشد كه وظيفه نظارت و پيگيري امور معيشتي و رفاهي دانشجويان را بر عهده دارد ، احترام به شخصيت دانشجويان و تکريم انساني آنها، اهميت دادن به ويژگي هاي قومي، فرهنگي، فردي و شخصيتي، ايجاد تعامل و تشريک مساعي با دانشجويان در رفع مشکلات رفاهي و معيشتي همواره در سرلوحه فعاليت هاي اين حوزه قرار دارد.

شرح وظایف

  • برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به خوابگاهها و ایاب و ذهاب دانشجویی
  • بازدید مستمر از خوابگاه های دانشجویی و سلف سرویسها به منظور رفع مشکلات و نارسایی های موجود
  • تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاه ها سلف سرویس ها
  • نظارت بر عملکرد سرپرستان خوابگاه های دانشجویی
  • تهیه و تنظیم برنامه های غذای هفتگی،ماهانه و فصلی دانشجویان