Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

شرح وظایف

برگزاري سمينارها، كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني

برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كارشناسان و متصديان مركز

مشاوره به منظور ارتقاء سطح آگاهي آنان از مشكلات دانشجويي

پيشنهاد و ارايه به طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسايل بهداشت رواني دانشجويان به معاونت پژوهشي دانشکده

بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات راهنمايي و مشاوره دانشجويان

سازماندهي خدمات مشاوره، روانشناسي ، روان پزشكي و مشاوره دانشجويان

طراحي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت ارايه خدمات مشاوره و روان شناسي

ارايه خدمات روان شناختي در سه سطح پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي

غربالگري دانشجويان جديدالورود

ارائه راهكارهاي عملي در خصوص رفع مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان