Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

مدارک مورد نیاز جهت ارائه به امور دانشجویی جهت تشکیل پرونده دانشجو     

 

معرفی نامه واحد آموزش به عنوان دانشجوی پذیرفته شده

کپی از تمام صفحات شناسنامه

کپی از کارت ملی

3 قطعه عکس

تکمیل فرم های مربوط به حوزه امور دانشجویی

فیش واریزی جهت بیمه ، کارت دانشجویی و خوابگاه