Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

      شرایط دانشجوی میهمان وهمراه

ارائه درخواست توسط دانشجو به امور دانشجویی جهت مهمان شدن (ضمنا دانشجو فقط یکبار در ماه میتواند به عنوان میهمان از خوابگاه استفاده کند)

تکمیل فرم مهمان

اخذ مجوز از امور مالی

ارائه مجوز امور دانشجویی به سرپرست خوابگاه