Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

شرایط عمومی استفاده کنندگان از تسهیلات

برنامه ریزی و نظارت بر امور مربوط به خوابگاههاوایاب و ذهاب دانشجویی                                         

دارابودن اولويت نياز مالي به تشخيص معاون  

سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي