Menu

مدیریت دانشجویی و فرهنگی

منوی مدیریت

مراحل رزرو غذا

جهت رزرو اینترنتی به نشانی nut.behums.ac.ir مراجعه کنید.

لینک رزرو تغذیه راانتخاب کنید

با واردکردن شماره دانشجویی بعنوان کلمه عبور، واردصفحه رزرو شده و غذای موردنظر خود ر ارزرو کنید.

پس از ورود رمز خود را تغییر دهید

درصورت عدم موجودی میتوانید از منوی افزایش اعتبار استفاده کرده،برای این منظور باید رمز دوم کارت عضو شتاب خود را در اختیار داشته باشید.

در انجام رزرو به تاریخ هفته دقت شود

فرصت رزرو تا روز چهارشنبه ساعت 13 میباشد